Për Ne

Rreth projektit

Në kuadër të projektit Monitorimi i Organit Shqyrtues të Prokurimit, Demokraci Plus ka krijuar databazën e vendimeve të OSHP-së, i cili mbështetet nga USAID. Qëllimi i kësaj databaze është të ju shërbejë të interesuarve në vendimet dhe punën e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) që më lehtë dhe më thjeshtë të mund t’i gjejnë dhe t’i analizojnë vendimet e OSHP-së, duke u bazuar në filter të ndryshëm, të cilët i ndihmojnë përdoruesit t’i gjejnë informatat.

Të dhënat në databazë

Të dhënat në këtë databazë janë marrë nga dokumentet e publikuar në uebfaqen e OSHP-së. Të dhënat janë vendosur në databazë në mënyrë manuale, duke verifikuar gjithashtu të dhënat ku ka mospërputhje në data, emrat e kompanive dhe të dhëna tjera. Vendimet që gjenden në databazë janë nga 1 janar 2017 e deri më tani.

Të dhënat në databazë janë të qasshme për përdoruesit në një format të lexueshëm duke u lejuar atyre të analizojnë dhe përdorin lloje të ndryshme të filtrimit për qëllime praktike. Janë 30 kritere në bazë të të cilave mund të filtrohen vendimet në mënyrë që të gjenden më lehtë. Gjithashtu databaza përdorë “tags” edhe si një mjet shtesë për të gjetur më lehtë vendimet që lidhen për të njëjtën çështje. Të dhënat mund të eksportohen në formate të zakonshme (PDF, Excel, CSV) për hulumtim të mëtutjeshëm. Databaza do të freskohet me të dhëna gjatë tërë kohës.

Kufizimet e të dhënave

Të dhënat në këtë databazë janë marrë nga dokumentet e publikuar në uebfaqen e OSHP-së. Databaza nuk përmban vendimet që OSHP nuk i ka të publikuara në uebfaqe. D+ do t’i identifikojë këto vendime dhe do të kërkojë nga OSHP qasje në to. Gjithashtu kufizime ka edhe në emrat e ekspertëve, sidomos për seancat e mbyllura për ato raste ku ekspertët nuk kanë marr pjesë, apo ku vendimet e OSHP nuk i kanë përfshirë të gjitha informatat. D+ do të angazhohet që në vazhdimësi të sigurojë të gjithë emrat e ekspertëve.

Rreth Donatorit

Databaza e vendimeve të OSHP-së është mbështetur nga USAID-i përmes aktivitetit Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM).

USAID-i themeloi aktivitetin pesëvjeçar Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM) për të mbështetur Qeverinë e Kosovës në zbatimin e reformave anti-korrupsion dhe për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien e procesit të prokurimit në 38 komunat e Kosovës. Aktiviteti i USAID-it për Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse në Kosovë punon për të forcuar llogaridhënien dhe efektivitetin në prokurimin publik, si një mjet për të përmirësuar shërbimet publike dhe për të rritur besimin e qytetarëve, veçanërisht në nivel komunal.

Sqarim

Kjo databazë është zhvilluar nga Demokraci Plus dhe mbështetet nga USAID përmes aktivitetit Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM). Të dhënat në këtë databazë nuk i nënshtrohen kontrollit apo pëlqimit të donatorit dhe rrjedhimisht nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

DEMOKRACI PLUS

Rruga: Tirana Blloku C/4/1, Hyrja C, Kati VIII-të, Nr. 83/84

E-Mail: info@dplus-ks.org

Tel: +383 (0)38 749 288

Portali është në pronësi dhe menaxhim të Demokraci Plus

Demokraci Plus (D+) është organizatë e pavarur dhe jo fitimprurëse e themeluar nga një grup aktivistësh që besojnë fuqishëm në vlera demokratike dhe në një Kosovë me demokraci të mirëfilltë. Qëllimi kryesor i D+ është të nxisë vlera dhe praktika demokratike, si dhe politika që ndërtojnë një shoqëri aktive.