Si të përdoret?

Si të përdoret databaza për vendimet e OSHP-së

Vendimet e OSHP-së janë të ndara në katër kategori:

  • Vendimet për ankesat e OE
  • Vendimet për futje në listë të zezë
  • Vendimet për gjobë ndaj AK
  • Vendimet për heqje pezullimi

Vendimet për ankesat e OE

Vendimet për ankesat e OE janë vendimet që OSHP merr për ankesat e OE ndaj AK për shkelje të LPP.

Kolonat standarde që shfaqen janë:

Kolonat standarde

Varësisht nga nevoja mund të shfaqen kolona tjera duke klikuar butonin Zgjedh kolonat

Kolonat extra

Në total janë 26 kolona që mund të shfaqen.

Databaza jep mundësi që kërkimi i vendimeve të bëhet përmes tri mënyrave. Së pari është kërkimi i avancuar i ndarë sipas kategorive në foton mëposhtë:

Kerkim i avancuar

Nëse dëshirojmë të shfaqim vendimet e një muaji, shembull shkurt 2019, atëherë duhet të klikohet në kutinë “nga data”, e ku pastaj shfaqet dritarja për të zgjedhur datat. Njëjtë duhet edhe me kutinë “deri në datën”.

Filtrimi i të dhënave mund të bëhet edhe përmes fjalëve kyçe. D+ ka analizuar të gjitha vendimet duke i vendosur fjalë kyçe në mënyrë që vendimet të gjenden më lehtë.

Fjalet kyqe

Në foton më lartë fjala kyçe është zgjedhur çmimi jonormalisht i ulët dhe data nga 1 shkurt deri më 28 shkurt. Databaza shfaq të gjitha vendimet në bazë të këtyre dy kritereve. Të gjitha kriteret mund të përdoret së bashku. Një vendim mund të ketë një ose më shumë fjalë kyçe.

Për tu kthyer në gjendje fillestare shërben butoni Pastro kërkimin, ku pastaj listohen të gjitha vendimet.

Mënyrë tjetër e kërkimit është butoni Kërko. Në këtë fushë mund të shkruhet gjithçka dhe databaza do të shfaq vendimet në bazë të fjalës së shkruar. Shembull nëse dëshironi ti gjeni vendimet për autostradën e Gjilanit atëherë termi për t’u kërkuar mund të jetë “banullë”, “bresalc”, etj.

Kerko

Kërkimi bëhet në mënyrë të drejtpërdrejtë pa pasur nevojë të shtypet ndonjë buton ose Enter. Rezultatet e kërkimit shfaqen menjëherë posa filloni të shkruani në fushën kërko. Termi që është kërkuar theksohen me ngjyrë të verdhë, si në foton më lartë.

Për të parë të dhënat e një vendimi klikohet në shigjetën e kaltër që është afër çdo vendimi. Nga foto më lartë për të parë të dhënat e vendimit 499/17, të dhënat paraqiten në këtë formë:

Vendimi Detaje

Për të lexuar vendimin atëherë klikohet tek linku 499/17, ku pastaj hapet vendimi në formatin PDF direkt nga webfaqja e OSHP-së.

Shembull tjetër është nëse dëshironi ti shikoni vendimet vetëm për Komunën e Prishtinës, atëherë në fushën kërko shkruhet KK Prishtinë dhe shfaqen të gjitha vendimet për këtë komunë.

Kerkimi 1

Dukë përdorur opsionin që të shtohen kolona, databaza mund të gjejë edhe vendimet për ekspertët e caktuar. Shembull në foton mëposhtë janë të gjitha vendimet ku ekspert ka qenë Basri Fazliu

Kerkimi 2

Mënyre tjetër e kërkimit është kërkimi vetëm për një kolonë që gjendet më poshtë

Kerkimi 3

Përsëri nëse dëshirojmë të gjejmë vetëm vendimet për Komunën e Prishtinës atëherë te fusha “AK” shkruhet KK Prishtinë:

Kerkimi 4

Eksportimi i rezultateve të kërkimit

Databaza jep mundësi që rezultatet e kërkimit të eksportohen në formatet Excel, PDF dhe CSV apo edhe të printohet

Eksporti

Foto më lart paraqet fajllin e eksportuar në PDF më të gjitha vendimet për Komunën e Prishtinës.

Vendimet për futje në listë të zezë

Vendimet për futje në listë të zezë janë vendimet kur AK kërkojnë që të diskualifikohet ndonjë OE. Në këtë pjesë kërkimi i avancuar nuk gjendet pasi numri i vendimeve është i vogël dhe mund të gjenden më lehtë. Kolonat që mund të shfaqen janë gjithsej 22.

Vendimet për gjoba

OSHP merr vendim për të gjobitur ndonjë AK kur ato bëjnë shkelje të vazhdueshme ose kur nuk respektojnë vendimet dhe urdhërat që merr OSHP. Kolona që mund të shfaqen janë gjithsej 19. Edhe në këtë pjesë pasi nuk ka shumë vendime nuk është kërkimi i avancuar.

Vendimet për heqje pezullimi

Një aktivitet i prokurimit pezullohet në mënyrë automatike nëse ka ankesë në OSHP. Autoritetet kontraktuese bëjnë kërkesë për ta hequr pezullimin kur mendojnë që interesi publik është më i madh se i OE ankues. OSHP merr vendim për aprovim ose refuzim të kërkesës për pezullim. Në total mund të shfaqen 17 kolona.

Demokraci Plus (D+) është organizatë e pavarur dhe jo fitimprurëse e themeluar nga një grup aktivistësh që besojnë fuqishëm në vlera demokratike dhe në një Kosovë me demokraci të mirëfilltë. Qëllimi kryesor i D+ është të nxisë vlera dhe praktika demokratike, si dhe politika që ndërtojnë një shoqëri aktive.