Vendimet për ankesat e OE

Filtro në bazë të kritereve:

Afati i liferimit
Ankesa e pasaftshme
Ankesa në kritere pas hapjes
Anulim për gabime në DT
Anulimi për mungesë buxheti
Asnjë OE i përgjegjshëm
Autorizimet
Çertifikata e biznesit
Çertifikatat ISO/EN/CE
Çmim 0.00
Çmim i lartë
Çmimi jo-normalisht i ulët
çmimi sipas poentimit
CV
Deklarata nën betim
Deklarata për specifikat teknike
Deklaratat e konzorciumit
Devijim i vogël
Dokument në gjuhë tjetër
Dokument pa validitet
Dy oferta të përgjegjshme
Eliminim pa bazë
Fitues me votim
Formulari për dorëzim të tenderit
Gabimet aritmetikore
Garancioni
I papërshtatshëm
Interesi publik
Katalogu
Kërkesa për rishqyrtim pa përgjigje
Kërkesa për sqarime (neni 72)
Kontrata duke u ekzekutuar
Kontributet për punëtorë
Kriteret e përshtatura
Licenca
Marrëveshje e fshehtë
Mbështetje nga banka
Mosnjoftimi i OE
Mosofrimi i DT
Mospezullimi i aktivitetit
Mosrespektimi i ligjeve tjera
Ndarja në Lote
Ndryshim material
Niveli i shkollimit
Njoftimi për kontratë/DT dallojnë
Noterizimi
Numra pas presjes dhjetore
OE vendor
Origjinali/Kopja dallojnë
OSHP pa bord
Paga bruto/neto
Pajisjet
Palë pa interes
Paramasa gabim/ndërhyrje
Përvoja e punës
Pezullimi/mospezullimi i procedurës së prokurimit
Plani dinamik
Prokurimi brenda shtëpisë
Pronar/Drejtor i njëjtë
Qarkullimi financiar
Qasja në dokumente
Raportet e audituara
Referencat
Regjistrimi në e-prokurim
Res judicata/çështje e gjykuar
Respektimi i vendimit të mëparshëm
Siguria e ekzekutimit
Siguria e tenderit
Specifikat teknike
Stafi
Taksa
Tarifat e BQK
Tejkalim i buxhetit
Tejkalim i buxhetit (rivlerësim)
Tender tjetër
Trajtim i pabarabartë
TVSH
Validiteti i tenderit
Vendimi pa arsyetim
Vërtetimi nga ATK
Përditësimi i fundit: 2024-01-16 17:03:12
Nr. i prokurimit Emri i lëndës Vlera e parashikuar Lloji i kontratës Autoriteti kontraktues OE Ankues Rekomandimi i ekspertit Ankesa kundër Vendimi Tërheqje e vërejtjes (Paneli) Neni Nr. Vendimit Vendimet e mëparshme Vendimi jo konsistent me vendimin Konfiskim i tarifës Kryetar i panelit Referent i panelit Anëtari i I-rë i panelit Anëtari i II-të i panelit Anëtari i III-të i panelit Nr. i panelistëve Eksperti shqyrtues Eksperti teknik Seanca Hapur/Mbyllur Data e Ankesës Data e Vendimit Data e Publikimit Kohëzgjatja Ankesë/Vendim Kohëzgjatja Vendim/Publikim Kohëzgjatja Ankesë/Publikim Fjalë kyçe
Kohëzgjatja Ankesë/Vendim Kohëzgjatja Vendim/Publikim Kohëzgjatja Ankesë/Publikim Fjalë kyçe

    Legjendë:

  • - Është tejkaluar afati ligjor prej 34 ditëve për marrje të vendimit.
  • - Ka vendime të mëparshme.

Demokraci Plus (D+) është organizatë e pavarur dhe jo fitimprurëse e themeluar nga një grup aktivistësh që besojnë fuqishëm në vlera demokratike dhe në një Kosovë me demokraci të mirëfilltë. Qëllimi kryesor i D+ është të nxisë vlera dhe praktika demokratike, si dhe politika që ndërtojnë një shoqëri aktive.