Vendimet për listë të zezë

Përditësimi i fundit: 2021-06-30 11:09:10
Kërkesa kundër OE Nr. i prokurimit Emri i lëndës Vlera e parashikuar Lloji i kontratës Autoriteti kontraktues Pretendimet e AK Vendimi Diskualifikimi/Kohëzgjatja Neni Nr. i vendimit Kryetar i panelit Referent i panelit Anëtari i I-rë i panelit Anëtari i II-të i panelit Anëtari i III-të i panelit Nr. i panelistëve Rekomandimi i ekspertit Eksperti shqyrtues Eksperti teknik Seanca Hapur/Mbyllur Data e kërkesës Data e vendimit Data e publikimit Kohëzgjatja Ankesë/Vendim Kohëzgjatja Vendim/Publikim Kohëzgjatja Ankesë/Publikim Diskualifikimi prej datës Diskualifikimi deri më datën
Kohëzgjatja Ankesë/Vendim Kohëzgjatja Vendim/Publikim Kohëzgjatja Ankesë/Publikim

    Legjendë:

  • - Është tejkaluar afati ligjor prej 34 ditëve për marrje të vendimit.
  • - Ka vendime të mëparshme.

Demokraci Plus (D+) është organizatë e pavarur dhe jo fitimprurëse e themeluar nga një grup aktivistësh që besojnë fuqishëm në vlera demokratike dhe në një Kosovë me demokraci të mirëfilltë. Qëllimi kryesor i D+ është të nxisë vlera dhe praktika demokratike, si dhe politika që ndërtojnë një shoqëri aktive.